Vår pedagogik

VÅRT UPPDRAG
Att ordna förskoleverksamhet för alla familjer, oavsett nationalitet och levnadsvillkor och visa respekt för olika människors uppfattningar och levnadssätt. Att ta emot barn från 1 års ålder tills de börjar i skolans sexårsverksamhet. Vi ska arbeta enligt Läroplanen för förskolan Lpfö-98, reviderad 2010. Vi har satt upp gemensamma mål, normer och riktlinjer i det vi kallar för Birkagårdsmodellen.  Nedan kan du läsa våra mål med Läroplanen som utgångspunkt.

NORMER OCH VÄRDEN
Värdegrunden genomsyrar det dagliga arbetet. Vårt förhållningssätt bygger på demokratiska värderingar, där pedagogerna är goda förebilder för barnen.

Vi ska sträva efter att:

 • Bekräfta varje barns unika personlighet och befrämja varje barns utveckling.arbeta med demokrati utifrån ett barnperspektiv, till exempel genom att lyssna och att respektera varandras åsikter.
 • Barnen utifrån sin egen förmåga ska vara med och ha inflytande på förskolans miljö och verksamhet.
 • Ge barnen utrymme att uttrycka känslor och sätta ord på dessa.
 • Vägleda barnen att lösa konflikter verbalt.
 • Ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme.
 • Aldrig prata över barnens huvud.
 • Arbeta miljömedvetet.

 

BARNS INFLYTANDE

Vi ska sträva efter att:

 • Stärka barnen i att ta ställning och välja utifrån egna erfarenheter.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar.
 • Barnen utvecklar sin demokratiska förmåga.
 • Ge barnen möjlighet att påverka miljön och verksamheten på förskolan.
 • Barnens åsikter beaktas.
 • Ge flickor och pojkar lika stort utrymme.


SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Vi ska sträva efter att:

 • Barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra, uttrycka tankar, känslor, åsikter, funderingar och fantasi.
 • Barnen utvecklar sitt intresse för skriftpråk och för förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktion.
 • Ge barnen möjlighet att lösa konflikter på ett verbalt sätt.
 • Uppmärksamma och stödja barn som är svaga i sin språkutveckling.
 • Erbjuda alla barn med ett annat språk än svenska modersmålsträning.


LEKEN 
Det specifika med förskolan är att barnen vistas i en grupp tillsammans med många andra barn och får rika möjligheter till socialisation, framförallt genom leken.

Vi ska sträva efter att:

 • Ge leken ett stort utrymme på våra förskolor.
 • Utforma miljön så att den ska vara utmanande, stimulerande och inbjuda till lek.
 • Pedagogerna ska vara aktivt närvarande i barnens lek för att stödja och stimulera där det behövs och också finnas med som förebilder.
 • Respektera leken genom att göra så få avbrott som möjligt och när vi måste bryta leken göra det på ett respektfullt sätt.


BARNS LÄRANDE
Vi dokumenterar barnens förskoletid i Portfolio/Min Pärm. 

Vi ska sträva efter att:

 • Ge barnen rika möjligheter till allsidigt lärande.
 • Erbjuda, stimulera, utmana och stödja så att barnen får lust att lära.
 • Vara lyhörda för barnens intressen.
 • Erbjuda en stimulerande miljö som väcker barnens nyfikenhet.


EMPATI
På förskolorna arbetar vi med ett pedagogiskt material, StegVis, som utvecklar barnens empatiska förmåga. Barnen får lära sig att definiera känslor som glädje, ilska, rädsla med mera. Programmet innehåller tre delar, Empati, Problemlösning/Impulskontroll och Självkontroll.

Vi ska sträva efter att:

 • Ha ett gemensamt förhållningssätt i den sociala samvaron mellan vuxna och barn. 
 • Barnen utvecklar hjälpsamhet och samarbetsförmåga.
 • Hjälpa barnen att utveckla och nyansera sina känslor och sätta ord på dessa.
 • Barnen utvecklar en förmåga att läsa av andras känslor och respektera varandras olikheter.