Storfritids uppdrag och mål

Vårt uppdrag är att erbjuda barnen meningsfulla, stimulerande och roliga aktiviteter där de tränar sin sociala förmåga och övar sig i samspel med varandra. Vårt förhållningssätt bygger på grundläggande demokratiska värderingar där alla människors lika värde står i fokus. Vi strävar efter att vara goda förebilder för barnen, bemöta dem på ett positivt sätt och se till att genomföra de aktiviteter som utlovats.

Storfritids mål är att barnen ska känna sig trygga och sedda under sin dag på Storfritids. Vi tar hänsyn till barnens olika behov, strävar efter att ge dem hjälp och stöd i att hitta nya kompisar och självklart även med att hantera eventuella konflikter som uppstår. Vi motverkar konsekvent all form av särbehandling, våld och mobbing. Att uppmuntra barnens empatiska förmåga, att visa hänsyn och respektera varandra genomsyrar verksamheten.

Vi försöker ständigt förbättra oss och utvecklas genom att planera, dokumentera och utvärdera verksamheten. Vi strävar efter en positiv och kontinuerlig föräldrakontakt, för att på bästa sätt främja barnens allsidiga personliga utveckling. Vi informerar i god tid via mail och på hemsidan om vad som händer på Storfritids.