Stadgar

§ 1
Stiftelsen Birkagården har till uppgift att bedriva social och kulturell verksamhet. Stiftelsen skall söka möta behov och önskningar i ett föränderligt samhälle. Verksamheten skall följa den grundtes som gällt sedan Birkagårdens begynnelse år 1912.
Birkagården vill bereda människor från olika arbetsområden och samhällslager tillfälle att mötas som likar och dela med sig åt varandra av sin livserfarenhet.”( Natanael Beskow)

§ 2
Stiftelsens verksamhet skall bedrivas genom olika slag av barn- och ungdomsverksamhet, såsom förskolor, fritidshem, barn- och ungdomsklubbar, genom sommarverksamhet för barn genom folkbildningsarbete och genom annan kulturell och social verksamhet för alla åldrar.
 
§ 3
Stiftelsen äger rätt att utnyttja bostäder i stiftelsens fastighetsbestånd som tjänstebostäder för engagerade inom Birkagården.
 
§ 4
För stiftelsen skall finnas en styrelse.
 
§ 5
Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ och handhar stiftelsens angelägenheter och förvaltar dess egendom.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen är ansvarar för att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stiftelsens angivna ändamål.
 
§6
Styrelsen skall utse och entlediga ledamöter. Styrelsen består av fyra till sex ledamöter.
Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en styrelseledamot begär det.
Ordföranden skall väljas av styrelsen. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
 
§7
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. 
Endast den som är myndig är valbar till styrelse.
 
§8
Stiftelsens verksamhetsprogram omfattar tiden den 1 juli t o m den 30 juni. 
Räkenskapsår är kalenderår.
Revision av stiftelsens räkenskaper skall verkställas senast den 1 april. 
Revisionsberättelse skall vara avgiven senast den 15 april.
 
§9
För att ändra stadgarna krävs två likalydande beslut av två styrelsesammanträden i rad med minst en månad emellan. Vid det senare av de båda mötena erfordras minst 2/3 av avgivna röster för ändringens godkännande.
 
§ 10
Skulle Stiftelsen Birkagårdens verksamhet upphöra skall dess egendom efter beslut av styrelsen, tillfalla verksamhet med liknande syften.
 
 
Stadgar för Stiftelsen Birkagården, antagna på konstituerande möte den 28 juni 1921, med justering den 1 maj 1930, den 3 april 1944, den 17 april 1945, den 13 maj 1947, samt ändring den 26 eptember 1977 med justering den 28 maj 1978, den 16 februari 1981, den 12 maj 1986, den 19 november 1990, den 12 maj 1992 samt ändring efter beslut av Kammarkollegiet den 18 juli 1997  och den 13 mars 2002. Beslut av Länsstyrelsen  2007-03- 23 och 2012-10-24.