Karlavagnen

Karlavagnen öppnade 1981 och låg ursprungligen på Karlbergsvägen och hade då två avdelningar, Castor och Pollux.
Hösten 1995 bytte vi lokaler och flyttade till Tomtebogatan 45-47.
I januari 1996 öppnade vår tredje avdelning, Gemini, tvillingarna.
1998 lämnade vi kommunen och gick över till Stiftelsen Birkagården.

Våra mål är:
Att barn och föräldrar ska trivas och känna sig välkomna
Att ge varje barn närhet och uppmärksamhet men även lära dem det sociala samspelet
Att flickor och pojkar ska få och ta lika mycket plats
Att ge barnen utvecklande, lärande miljö och utmaningar

Vårt uppdrag
Ur läroplanen, Lpfö 98, reviderad 2010

- Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.
- Barnen ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig det vill säga bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och etiska.
- I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen
- Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.
- Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter.
- Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Barn erövrar och söker kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.
- Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.
- Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.
- Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi, kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Svar på de vanligaste frågorna
Vi har tre avdelningar med 17-18 barn och 3 pedagoger
Vi har en bra innergård
Vi har eget kök, där mat lagas från grunden
Vi har låg personalomsättning
Vårt mål är att var ute varje dag
Öppet för närvarande 07.30-17.30 (ram tiden är 6.30 - 18.30)

Vi har valt att ha blandade åldrar på avdelningarna, barnen är mellan 1 och 6 år, därför att:
De yngre barnen utvecklas snabbare med äldre barn som förebilder
De äldre barnen hjälper gärna de yngre barnen
Barnen lär sig känna empati och ta hänsyn till varandra.
Det förekommer ofta att barn i olika åldrar leker med varandra

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna
Vi vet att den fria leken är mycket viktig för barnens utveckling
Barnen har också olika aktiviteter tillsammans med pedagogerna
Varje vår erbjuder vi de 20 äldsta barnen att följa med på övernattning. Vi åker till Birkagårdens kollo, Ivarsudde, som ligger på Vätö. Vi är borta i tre dagar

Välkomna att kontakta oss med frågor

Plats söks via Stockhlms stad, Min barnomsorg