BOKNINGSVILLKOR FÖR LOKALER PÅ BIRKAGÅRDEN

Uthyraren är Stiftelsen Birkagården, nedan kallad för Birkagården. Den som hyr lokalen kallas nedan för hyresgästen. Dessa bokningsvillkor gäller från och med 2014-03-01 och tillsvidare.

Bokningsvillkor

1)     Utlämning och återlämning av nyckel görs upp tillsammans med ansvarig lokaluthyrare på Birkagården.

2)     Lokalen hyrs ut i befintligt skick och ska återställas efter användning.  Återställs inte lokalen har Birkagården rätt att debitera 500 kr.

3)     Eventuell disk ska under vardagar tas ner i kaféet, övrig tid enligt överenskommelse.

4)     Lokalen får ej hyras ut/upplåtas till annan hyresgäst än den som står som hyresgäst i bokningen.

5)     Vid skada på lokal och inredning åläggs hyresgästen att ersätta alla kostnader i samband med skadorna. Det åligger hyresgästen att utan dröjsmål meddela lokalansvarige om skadan.

6)     Hyresgästen svarar själv för skada på, eller förlust av, medförda tillhörigheter till lokalen.

7)     Tiden som bokas ska även innehålla eventuell tid för förberedelser och efterarbete. Starttiden är således den tid som hyresgästen får tillgång till lokalen och sluttiden den tid som hyresgästen ska lämna lokalen.

8)     Hyresgästen är skyldig att i förväg meddela samt få klartecken av lokalansvariga på Birkagården om man avser använda t.ex. teknisk utrustning såsom rökmaskin eller dylikt i den hyrda lokalen.

9)     Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga omyndighetstillstånd. Hyresgästen ansvarar även för att det inte vistas fler personer än vad som är tillåtet enligt brandmyndigheten samt att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.

10)  Det är inte tillåtet att förtära alkohol eller droger i lokalerna. Generellt rökförbud gäller, dock kan rökning ske på särskilt anvisad plats.

11)  Hyresgästen svarar för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till lokalerna.

12)  Hyresgästen är skyldig att ha en försäkring som täcker evenemanget som ska hållas i lokalen.

13)  Hyresgästen får inte hindra Birkagårdens personal att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i lokalerna.

14)  Hyresgästen ska utse en kontaktperson som ansvarar för den avsedda verksamheten.

a)     Kontaktpersonen ansvarar för att informera deltagarna om nödutgångarna samt att övriga skyddsföreskrifter och anvisningar följs.

b)     Kontaktpersonen ansvarar för att material, möblering och dylikt återställs. Att ljuset släckts och att samtliga fönster är stängda och låsta vid uthyrningens slut.

15)  Avbokning ska ske minst 7 dagar innan uthyrningsdatumet. Om avbokningen sker senare än 7 dagar innan uthyrningsdatumet debiteras 50 % lokalhyran. Avbokar du senare än 24 timmar innan uthyrningsdatumet infaller debiteras 100 % av lokalhyran.

16)  Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalerna inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.

17)  Vid avtalsbrott kan Birkagården besluta om att hyresavtalet omedelbart ska upphöra.

Tilläggstjänster

·       Kaffe/te, bullar, soppa och smörgåsar kan köpas från vårt kafé och måste förbeställas senast 7 dagar innan uthyrningstillfället.

·       Hyra av dataprojektor bokas i god tid.

 

Dessa bokningsvillkor är bindande och godkända av båda parter i samband med bokningsbekräftelsen som gått ut via e-post vid bokningstillfället. 

Ladda ner bokningsvillkor som pdf »